Trwa ładowanie...

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Regulamin

Regulamin portalu internetowego

WMASG.plPostanowienia wstępne

§ 1


Przedmiotem niniejszego Regulaminu są:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
 3. warunki korzystania z Portalu;
 4. zasady funkcjonowania Portalu;
 5. prawa i obowiązki Użytkowników Portalu;
 6. prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora;
 7. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 8. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin portalu internetowego WMASG.pl.
 2. Portal — strona internetowa WMASG.pl, znajdująca się pod adresem internetowym http://wmasg.pl oraz http://wmasg.com, będąca portalem społecznościowym pasjonatów gry zespołowej Airsoft, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie przez Użytkowników z usług związanych z tematyką gier airsoftowych, a w szczególności z informacji dotyczących gier airsoftowych, replik ASG, wydarzeń związanych z Tematyką portalu, jak również usług polegających na możliwości korzystania z forum, tablicy ogłoszeń, usługi czat oraz usługi dziennika sieciowego, tzw. blog.
 3. Administrator — podmiot świadczący usługi udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników w zakresie  informacji dotyczących gier airsoftowych, replik ASG, wydarzeń związanych z tematyką airsoftową, jak również usługi polegające na możliwości korzystania z forum, tablicy ogłoszeń, którym jest Medard Starzycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medard Starzycki RG7 PROJECT, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, NIP 676-217-93-83, REGON 120628062, adres poczty elektronicznej: info@wmasg.pl.
 4. Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu w pełni anonimowo, jak również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez zaakceptowanie Regulaminu oraz dokonanie prawidłowej rejestracji uzyskała dostęp do usług dostępnych jedynie po uprzedniej rejestracji. Użytkownikiem może być również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem doręczenia Administratorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego. Ponadto Użytkownikiem może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej pod warunkiem ustalenia z Administratorem warunków współpracy oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 5. Dane – wszelkie dane, wpisy, zdjęcia itp. umieszczane na Portalu przez Użytkownika oraz przetwarzane przez Administratora.
 6. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi, a w szczególności obejmujące Profil Użytkownika.
 7. Zbiór Kont – zbiór danych udostępnianych przez Użytkowników, które są, za ich zgodą, gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 8. Profil – udostępnione dla Użytkownika miejsce na Portalu zawierające jego wpisy na blogu, zdjęcia i inne dane udostępnione przez Użytkownika na Portalu na zasadach dobrowolności, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy. Umieszczone na Profilu dane mogą być wykorzystywane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Tematyka portalu – Airsoft Guns tzw. ASG, gry airsoftowe, militaria, survival, outdoor.


§ 3


 1. Właścicielem Portalu jest Medard Starzycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RG7 PROJECT Medard Starzycki, adres do doręczeń: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, NIP 676-217-93-83, REGON 120628062, adres poczty elektronicznej: info@wmasg.pl.
 2. Przedmiotem działalności Administratora jest świadczenie usług związanych z Tematyką portalu, w tym gier airsoftowych, a w szczególności udostępnianie informacji dotyczących gier airsoftowych, replik ASG, wydarzeń związanych z tematyką airsoftową, jak również usługi polegające na możliwości korzystania z forum, tablicy ogłoszeń, usługi czat i blogu, prowadzenie przez Administratora Zbioru Kont, które umożliwiają Użytkownikom umieszczanie na Portalu i za jego pośrednictwem udostępnianie innym Użytkownikom treści danych (wpisów, zdjęć itp.), oraz udostępnianie przez Administratora zasobów Portalu celem umieszczenia przez Użytkowników danych (wpisów, zdjęć itp.).
 3. Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie usług w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesłanej i otrzymanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana i odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 4. Nazwa Portalu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


Postanowienia ogólne

§ 4


 1. Korzystanie z Portalu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator stanowi administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


§ 5


 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej.
 2. Warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania korzystania przez Użytkownika z Portalu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz przed dokonaniem rejestracji, jak również akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji w Portalu.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
 4. Warunkiem dostępu do niektórych usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu jest prawidłowa rejestracja w Portalu oraz aktywacja Konta.
 5. Rejestracja oraz aktywacja Konta jest wymagana w przypadku chęci korzystania przez Użytkownika z następujących usług:
 6. usługa założenia Profilu i prowadzenia blogu,
  1.  usługa założenia grupy lub formacji airsoftowej,
  2.  usługa zakładania wydarzeń w kalendarzu imprez,
  3.  usługa czat,
  4.  usług forum,
  5.  usługa wydarzeń,
  6.  usługa zamieszczania ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
  7. Pozostałe usługi dostępne są dla Użytkowników bez konieczności uprzedniej rejestracji.


§ 6


 1. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż z korzystaniem z Portalu mogą być związane zagrożenia takie jak ingerencja osób trzecich, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowania różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne.
 2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenia operatora OVH.pl.


§ 7


 1. Administrator niniejszym informuje o możliwości wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika materiałów o charakterze reklamowym, czy też statystycznym, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Użytkownik w celu zamówienia informacji handlowej powinien zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym, wyrażające zgodę na otrzymywanie takiej informacji.
 3. W przypadku zamówienia informacji handlowej będzie ona wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.


§ 8


 1. Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem http://wmasg.pl/register oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji z Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 3. Po dokonaniu rejestracji, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego nastąpi aktywacja Konta Użytkownika.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
 5. Wszelkie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jak również zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych przez Administratora usług.
 6. W celu potwierdzenia danych osobowych Użytkownika Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług i korzystanie przez Użytkownika z Portalu od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych w formie pisemnej. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności treści danych osobowych Użytkownika z rzeczywistością, Administrator jest uprawniony odmówić świadczenia usług.
 7. Każdy Użytkownik może ukryć przed innymi Użytkownikami Portalu podane w procesie rejestracji, prawdziwe dane osobowe i występować na portalu pod wybranym przez siebie Loginem.
 8. W przypadku zmiany w zakresie danych osobowych, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności danych zamieszczonych na Koncie z ich aktualnym brzmieniem, Administrator posiada uprawnienie do wezwania Użytkownika do niezwłocznego dokonania stosownej aktualizacji danych pod rygorem usunięcia Konta. W przypadku braku dokonania przez Użytkownika aktualizacji danych, pomimo stosownego wezwania Administratora jest on uprawniony do usunięcia z Portalu Konta Użytkownika.
 9. Rejestracja w Portalu upoważnia Administratora do wysyłania na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym wszelkich informacji związanych z korzystaniem, jak również funkcjonowaniem Portalu oraz zarządzaniem Kontem, a w szczególności o zmianach dokonanych w Portalu oraz o terminach przerw technicznych.
 10. Utworzenie i zarządzanie przez Użytkownika Kontem na Portalu oraz utworzenie Profilu jest dobrowolne.
 11. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora


§ 9


 1. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Portalu nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych innych osób.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym albo zamieszczone przez Użytkownika na Portalu w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczonych przez Administratora usług.


§ 10


 1. Usługi świadczone przez Administratora są nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Usługi świadczone przez Administratora są odpłatne dla Użytkowników, którzy korzystają z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, komercyjną, reklamową, promocyjną, itp., jak również dla Użytkowników, którzy występują w imieniu lub na rzecz takich podmiotów. W celu ustalenia warunków świadczenia usług i odpłatności za usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu, powyżej wskazani Użytkownicy są obowiązani do uprzedniego kontaktu z Administratorem: info@wmasg.pl oraz zawarcia umowy o świadczenie usług na ustalonych pomiędzy nimi warunkach.


Prawa i obowiązki Użytkownika


§ 11


 1. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim, jak również korzystać z Kont należących do osób trzecich.
 2. Wszelkie działania, które mogą utrudnić lub zakłócać działanie Portalu są niedopuszczalne. W razie stwierdzenia takich naruszeń, Administrator może zablokować Konto Użytkownika. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do żądania ich poprawiania lub usunięcia ze Zbioru Kont, zaprzestania ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy żądanie są niezbędne do świadczenia usług. W takiej sytuacji, żądanie Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązuje się w szczególności do:
  1.  przestrzegania autorskich praw majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich;
  2.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu,
  4.  powstrzymywania się od działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  5.  nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób.


§ 12


 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego danych, odnoszących się do tych osób.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać w Portalu danych osobowych osób trzecich, jak również ich wizerunku bez wymaganej zgody tych osób. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe oraz wizerunki osób trzecich zostały umieszczone na Koncie Użytkownika za ich zgodą, dobrowolnie oraz w sposób legalny.
 3. W celu potwierdzenia legalności umieszczanych danych osobowych osób trzecich, jak również ich wizerunku Administrator może zażądać od Użytkownika przedstawienia pisemnej zgody osoby trzeciej. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości przedstawionego dokumentu, Administrator może odmówić świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 4. Użytkownik, umieszczając na Koncie informacje (dane, wpisy, wizerunek, zdjęcia lub inne treści) wyraża zgodę na wgląd do nich przez innych Użytkowników Portalu oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zamieszczający na Portalu utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) udziela Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów w celu świadczenia usług na Portalu. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworu, w tym kopiowania, w celach związanych z działalnością Administratora oraz Portalu.
 6. Użytkownik zobowiązuje, iż wszelkie zamieszczane przez niego dane (wpisy, zdjęcia, ogłoszenia itp.) związane będą tylko i wyłącznie z Tematyką portalu.


§ 13


 1. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z jego celem, a w szczególności umieszczanie na nim treści i zdjęć erotycznych czy też pornograficznych, treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również innych treści lub zdjęć naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje, w tym obowiązujące w środowisku airsoftowym, jak również normy moralne.
 2. Użytkownicy w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu zobowiązują się do posługiwania się poprawną polszczyzną, przestrzegania zasad netykiety oraz dobrego wychowania, a w szczególności:
  1.  zakazane jest posługiwanie się w trakcie korzystania z Portalu słowami wulgarnymi, powszechnie uznawanymi za obraźliwe,
  2.  zakazane jest zamieszczanie wpisów niemających związku z Tematyką portalu, z tematem, czy też niewnoszących nic do tematu,
  3.  zakazane jest podwajanie wpisów,
  4.  zakazane jest zamieszczanie nieczytelnych, bezładnych i niezrozumiałych wpisów dla innych Użytkowników, a w szczególności zakazane jest zamieszczanie wpisów utworzonych wyłącznie przy zastosowaniu drukowanych liter, utworzonych w całości przy zastosowaniu koloru innego niż tzw. „automatyczny”, itp.,
 3. Użytkownik, który zamieszcza dane zabronione przez prawo podlega odpowiedzialności karnej.
 4. Użytkownik naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, może ponieść odpowiedzialność cywilną względem Administratora, jak również innych osób.Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora


§ 14


 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 2. Administrator może zaprzestać świadczenia usług w całości lub w części, w szczególności jeżeli jest to niezbędne dla:
  1.  dokonania naprawy serwerów,
  2.  dokonania konserwacji systemu,
  3.  dokonania aktualizacji systemu,
  4.  usunięcia awarii,
  5.  dokonania zmian podwyższających jakość świadczonych usług.


§ 15


 1. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika w każdym przypadku, a w szczególności, gdy uzna, iż jego działalność, rozumiana przede wszystkim jako zamieszczanie danych na Portalu, jest szkodliwa dla Portalu lub innych Użytkowników, jak również, gdy Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 3. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych Użytkowników Portalu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administrator ma w każdym przypadku prawo do usunięcia z Portalu danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak również do usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Administrator ma prawo usunięcia Konta Użytkownika w szczególności w przypadku:
  1.  utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcji pozostałym Użytkownikom,
  2.  zamieszczanie danych w nieodpowiednich działach (np. zamieszczanie ogłoszeń na forum, a nie na tablicy ogłoszeń),
  3.  prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pośrednictwem Portalu bez uprzedniego spełnienia wymagań, określonych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści danych zamieszczanych przez Użytkownika oraz ma prawo do zmiany Loginu Użytkownika w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§ 16


 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, nawet jeżeli spowodowałoby to utratę przez Użytkownika jego danych w Zbiorze Kont. 
 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem siły wyższej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników na Portalu. Odnosi się to również do treści i zdjęć dotyczących osób trzecich zamieszczonych przez Użytkownika bez ich zgody.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w szczególności za wykorzystanie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.Szczegółowe zasady korzystania z Forum


§ 17


 1. Świadczona przez Administratora usługa forum umożliwia Użytkownikom wymianę informacji związanych z Tematyką portalu, jak również prowadzenie dyskusji w tym zakresie.
 2. Przed założeniem nowego wątku/tematu w ramach forum, Użytkownicy zobowiązani są do uprzedniego zweryfikowania czy na Forum nie znajduje się już podobny wątek/temat, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Szukaj”.
 3. Użytkownicy korzystający z forum zobowiązani są w szczególności do:
  1.  zamieszczania tematów we właściwych działach,
  2.  niezamieszczania wpisów niemających związku z Tematyką portalu, z tematem, czy też niewnoszących nic do tematu,
  3.  nie podwajania wpisów,
  4.  przestrzegania zasad poprawnej polszczyzny, w tym zasad ortografii i interpunkcji,
  5.  zamieszczania wpisów o zwięzłej, czytelnej i zrozumiałej treści dla innych Użytkowników forum, a w szczególności zakazane jest zamieszczanie wpisów utworzonych wyłącznie przy zastosowaniu drukowanych liter, utworzonych w całości przy zastosowaniu koloru innego niż tzw. „automatyczny”, itp.,
  6.  szanowania godności pozostałych Użytkowników Portalu,
  7.  nie zamieszczania linków do innych portali lub banerów, bez zgody Administratora.
 4. Administrator ma prawo do kontrolowania treści wpisów Użytkowników zamieszczanych na forum i ich modyfikowania lub usuwania, jak również przenoszenia treści wpisów do właściwych działów.


Szczegółowe zasady korzystania z tablicy ogłoszeń


§ 18


 1. Tablica ogłoszeń (zwana Giełdą), służy do zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń, związanych z Tematyką portalu, zmierzających do zawarcia transakcji, w szczególności umów sprzedaży.
 2. Ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń nie poczytuje się za ofertę, lecz jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy. 
 3. Świadczona przez Administratora usługa „Tablica ogłoszeń” ma jedynie na celu udostępnienie Użytkownikom miejsca do zamieszczania ogłoszeń.
 4. W związku z brzmieniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu, Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z umieszczeniem ogłoszeń na tablicy, jak również w żaden sposób nie uczestniczy czy też pośredniczy w transakcjach zawieranych przez Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy zawartej przez Użytkowników w związku z zamieszczaniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy też gwarancji.
 6. Użytkownik korzystający z tablicy ogłoszeń zobowiązany jest do:
  1. zamieszczania ogłoszeń na formularzu udostępnionym przez Administratora, znajdującym się pod adresem: http://wmasg.pl/pl/auction/,
  2. zamieszczania zdjęć przedstawiających wyłącznie przedmiot ogłoszenia, o ile Użytkownik oczywiście załącza do ogłoszenia zdjęcie,
  3. przedstawienia przedmiotu ogłoszenia w sposób odpowiadający stanowi faktycznemu oraz zgodny z prawem, nienaruszający praw osób trzecich, niewprowadzający w błąd pozostałych Użytkowników,
  4. zamieszczania ogłoszeń odzwierciedlających rzeczywistą chęć dokonania transakcji,
  5. zamieszczania w treści ogłoszenia prawdziwych danych kontaktowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej,
  6. niepodwajania ogłoszeń mających za przedmiot jedną i tą samą rzecz,
  7. usuwania nieaktualnych ogłoszeń,
  8. niezamieszczania ogłoszeń, których przedmiot objęty jest zakazem obrotu, jak również do niezamieszczania zdjęć takich przedmiotów.
 7. Maksymalny czas emitowania ogłoszenia na tablicy wynosi 60 dni od dnia zamieszczania ogłoszenia na tablicy.
 8. Rezerwacja - zarezerwowanie przedmiotu ogłoszenia, nie jest jednoznaczne z akceptacją oferty przez ogłaszającego. Ogłaszający ma prawo wyboru oferenta i odrzucenia każdej oferty.
 9. W przypadku złamania przez Użytkownika regulaminu może on otrzymać ostrzeżenie lub zostanie mu zablokowany dostęp do Tablicy ogłoszeń lub Portalu.Postępowanie reklamacyjne


§ 19


 1.  Wszelkie reklamacje Użytkownicy powinni kierować na adres Administratora: info@wmasg.pl.
 2.  Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko, Login Użytkownika, adres zamieszkania lub siedziby, jak również wskazywać podstawę reklamacji. 
 3.  Reklamacja Użytkownika powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Administratorowi.


Rozwiązanie umowy o świadczenie usług


§ 20


 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.
 2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: info@wmasg.pl
 3. Zablokowanie lub usunięcie Konta przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta przez Użytkownika wymaga wcześniejszej zgody Administratora.Zmiana Regulaminu


§ 21


 1. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator informuje o tym Użytkowników Portalu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Portalu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z nową treścią Regulaminu. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest akceptacja przez Użytkownika zmienionego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści.
 4. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie zablokowane, zaś umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.


Ochrona Danych Osobowych


§ 22


 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medard Starzycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medard Starzycki RG7 PROJECT, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: Rynek Główny 7/14, 31-042 Kraków, NIP 676-217-93-83, REGON 120628062, adres poczty elektronicznej: info@wmasg.pl.
 2. Kontakt drogą elektroniczną info@wmasg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dostępu do Portalu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą użytkownicy portalu .
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem dostępu do Portalu.


Postanowienia końcowe


§ 23


 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Portalu.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce nieważnego postanowienia wchodzi postanowienie najbardziej odpowiadające pierwotnemu celowi Regulaminu.


Trwa ładowanie...
 • Platynowy partner

  Złoty Partner

 • Srebrni partnerzy

 • Partnerzy taktyczni