Trwa ładowanie

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Zalecamy aktualizajcę lub zmianę przeglądarki na nowszą.

Osoby niepełnoletnie a rozgrywki airsoftowe

This article comes from an older version of the portal and its display (especially images) may deviate from current standards.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w nawiązaniu do tematu uczestnictwa i wieku uczestników w życiu airsoftowym, ograniczenie wiekowe dotyczy tylko udziału w dużych imprezach organizowanych pod egidą WMASG.pl i uczestnictwa w strzelankach o szerszym zasięgu. Jeśli chodzi o strzelanki o charakterze lokalnym, jest to kwestia decyzji uczestników, jakie są zasady udziału. WMASG.pl nie ma zamiaru ingerować w jakiekolwiek zasady rekrutacji do grup, są to ich wewnętrzne sprawy, ani też w kwestie lokalnych zabaw, gdyż takowe leżą wyłącznie w gestii lokalnych organizatorów.

Poniżej przedstawiona została propozycja ogólnych zasad uczestnictwa w rozgrywkach airsoftowych. Stosowanie ich stanowi swobodny wybór animatorów życia airsoftowego, za wyjątkiem przypadków, gdy imprezy będą miały charakter ponad-lokalny.

 1. Uczestnikiem spotkań airsoftowych może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a uczestniczą aktywnie w dotychczasowym życiu airsoftowym i ukończyły 16 rok życia, jest możliwy ich udział w spotkaniach airsoftowych, po spełnieniu następujących warunków:
  • Fakt ukończenia 16 roku życia zostanie udokumentowany dowodem tożsamości.
  • Uczestniczą aktywnie w życiu airsoftowym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem co najmniej dwóch, aktywnych, powszechnie znanych i pełnoletnich maniaków ASG.
  • Ich dotychczasowa postawa, zachowanie i cechu osobowe nie wzbudzają żadnych zastrzeżeń w środowisku, co zostanie potwierdzone oświadczeniem co najmniej dwóch, aktywnych, powszechnie znanych i pełnoletnich maniaków ASG.
  • Przedłożą pisemne oświadczenie obojga rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na udział ich dziecka / podopiecznego w spotkaniach airsoftowych. Przykładowa treść dokumentu przedstawiona została poniżej.
  • Oświadczenie o powyższej treści najlepiej winno być złożone przed notariuszem lub przynajmniej podpisy składających oświadczenie powinny być notarialnie poświadczone.

Przykładowa treść dokumentu

My, niżej podpisani Anna i Jan Kowalscy, jako rodzice / opiekunowie Marty / Marka Kowalskiej/go urodzonego w dniu 1 stycznia 1988 roku, wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz/a córka/syn (podopieczna/podopieczny) brał/a udział w spotkaniach Air Soft Gun. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i 8 mm oraz o masie do 0,6 g. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jest nam także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę / syna / podopieczną / podopiecznego i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka / syn / podopieczna / podopieczny, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG.

Powyższe zasady mogą być poddane pod dyskusję na łamach forum WMASG.pl. Wszelkie uwagi, pod warunkiem, że będą rozsądne, mogą być uwzględnione.

Na forum WMASG.pl przedstawiłem konsekwencje prawne mogącego mieć miejsce nieszczęśliwego wypadku, m.in. z udziałem osób niepełnoletnich.

Komentarze

NAJNOWSZE

Loading...
 • Platinium partner

  Gold partner

 • Silver partner

 • Tactical partner